A2076 – Nguyễn Thị Quỳnh Liên – 3 Phút Sơ Cứu

1. Thời gian bình chọn: từ 10h00 ngày 06/9/2021 đến 10h00 ngày 20/9/2021 2. Cách thức bình chọn – Bước 1: Người dùng Youtube truy cập và nhấn nút đỏ Đăng ký (Subcribe) Kênh “Sách và Trí tuệ…

A085 – Lâm Hồng Diệu – Nội tôi

1. Thời gian bình chọn: từ 10h00 ngày 06/9/2021 đến 10h00 ngày 20/9/2021 2. Cách thức bình chọn – Bước 1: Người dùng Youtube truy cập và nhấn nút đỏ Đăng ký (Subcribe) Kênh “Sách và Trí tuệ…

A2372 – Trần Thị Bích Tuyền – Dinh dưỡng và điều trị

1. Thời gian bình chọn: từ 10h00 ngày 06/9/2021 đến 10h00 ngày 20/9/2021 2. Cách thức bình chọn – Bước 1: Người dùng trên mạng video Youtube truy cập và nhấn nút đỏ Đăng ký (Subcribe) Kênh “Sách…