Vở bài tập Tiếng Việt Lớp 1 | Bài 1 | LOÀI CHIM CỦA BIỂN CẢ | Kết nối tri thức | Trang 44 – 45

#vobaitaptiengvietlop1 #ketnoitrithuc #loaichimcuabienca Kênh sẽ up video đều đặn HÀNG NGÀY, các em và các bạn chú ý đón xem. Chúc các em sẽ trở thành những nhân tài cho đất nước sau này! ————————————————————————- Đây là những…

Vở bài tập Tiếng Việt Lớp 1 | Bài 3 | CHÚA TỂ RỪNG XANH | Kết nối tri thức | Tập 2 | Trang 47 – 48

#vobaitaptiengvietlop1 #ketnoitrithuc #chuaterungxanh Kênh sẽ up video đều đặn HÀNG NGÀY, các em và các bạn chú ý đón xem. Chúc các em sẽ trở thành những nhân tài cho đất nước sau này! ————————————————————————- Đây là những…

Vở bài tập Tiếng Việt Lớp 2 | Tuần 29 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU | Trang 48 – 49

#vobaitaptiengvietlop2 #luyentuvacau #trang48 Kênh sẽ up video đều đặn HÀNG NGÀY, các em và các bạn chú ý đón xem. Chúc các em sẽ trở thành những nhân tài cho đất nước sau này! ————————————————————————- Đây là những…

Vở bài tập Tiếng Việt Lớp 1 | Bài 2 | BẢY SẮC CẦU VỒNG | Kết nối tri thức | Tập 2 | Trang 45 – 46

#tiengvietlop1 #ketnoitrithuc #baysaccauvong Kênh sẽ up video đều đặn HÀNG NGÀY, các em và các bạn chú ý đón xem. Chúc các em sẽ trở thành những nhân tài cho đất nước sau này! ————————————————————————- Đây là những…

Tiếng Việt Lớp 3 | Tuần 29 | BUỔI HỌC THỂ DỤC | Kể chuyện – Chính tả | Trang 90 – 91

#tiengvietlop3 #tuan29 #buoihoctheduc Kênh sẽ up video đều đặn HÀNG NGÀY, các em và các bạn chú ý đón xem. Chúc các em sẽ trở thành những nhân tài cho đất nước sau này! ————————————————————————- Đây là những…

Vở bài tập Tiếng Việt Lớp 3 | Tuần 29 | Tập làm văn | Kể trận thi đấu thể thao | Trang 53

https://benhhocmatngu.vn/

Vở bài tập Tiếng Việt Lớp 3 | CHÍNH TẢ | Trang 51 – 52 – 53

https://benhhocmatngu.vn/

Tiếng Việt Lớp 3 | Tuần 29 | Luyện từ và câu | Trang 93 – 94

#tiengvietlop4 #tuan29 #;uyentuvacau Kênh sẽ up video đều đặn HÀNG NGÀY, các em và các bạn chú ý đón xem. Chúc các em sẽ trở thành những nhân tài cho đất nước sau này! ————————————————————————- Đây là những…

Vở bài tập Đạo Đức Lớp 3 | Bài 13 | Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước | Trang 48 49 50 51

#daoduclop3 #bai13 #tietkiemvabaovenguonnuoc Kênh sẽ up video đều đặn HÀNG NGÀY, các em và các bạn chú ý đón xem. Chúc các em sẽ trở thành những nhân tài cho đất nước sau này! ————————————————————————- Đây là những…

Tiếng Việt Lớp 3 | Tuần 29 | LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC | Trang 94 – 95

#tiengvietlop3 #tuan29 #loikeugoitoandantaptheduc Kênh sẽ up video đều đặn HÀNG NGÀY, các em và các bạn chú ý đón xem. Chúc các em sẽ trở thành những nhân tài cho đất nước sau này! ————————————————————————- Đây là những…