Vẽ Đồ Thị (x^2)/16+(y^2)/12=1 | Mathway

Giải tích Ví dụ

Vẽ Đồ Thị (x^2)/16+(y^2)/12=1

Bước 1

Bạn đang xem: Vẽ Đồ Thị (x^2)/16+(y^2)/12=1 | Mathway

Rút gọn gàng từng số hạng nhập phương trình để tại vị vế nên vị . Dạng chủ yếu tắc của hình elip hoặc hyperbol đòi hỏi phía vế nên của phương trình vị .

Bước 2

Đây là dạng của một hình elip. Sử dụng dạng này nhằm xác lập những độ quý hiếm được dùng nhằm lần tâm cùng theo với trục rộng lớn và trục nhỏ của hình elip.

Bước 3

Tương ứng những độ quý hiếm nhập elip này với dạng chủ yếu tắc. Biến là nửa đường kính của trục chủ yếu của elip, là nửa đường kính của trục phụ của elip, là khoảng cách theo đòi trục x tính kể từ gốc tọa phỏng, và là khoảng cách theo đòi trục nó tính kể từ gốc tọa phỏng.

Bước 4

Tâm của một elip sở hữu dạng . Thay nhập những độ quý hiếm của và .

Bước 5

Tìm , khoảng cách kể từ tâm cho tới tiêu xài điểm.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 5.1

Tìm khoảng cách kể từ tâm cho tới tiêu xài điểm của hình elip vị công thức sau.

Bước 5.2

Thay những độ quý hiếm của và nhập công thức.

Bước 5.3

Rút gọn gàng.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 5.3.1

Rút gọn gàng biểu thức.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 5.3.1.1

Bước 5.3.1.2

Áp dụng quy tắc tích số mang lại .

Bước 5.3.1.3

Bước 5.3.2

Viết lại ở dạng .

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 5.3.2.1

Sử dụng nhằm ghi chép lại ở dạng .

Bước 5.3.2.2

Áp dụng quy tắc lũy quá và nhân những số nón cùng nhau, .

Bước 5.3.2.3

Bước 5.3.2.4

Triệt tiêu xài quá số công cộng .

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 5.3.2.4.1

Triệt tiêu xài quá số công cộng.

Bước 5.3.2.4.2

Bước 5.3.2.5

Bước 5.3.3

Nhân .

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 5.3.4

Bước 5.3.5

Bước 5.3.6

Đưa những số hạng bên dưới vệt căn ra bên ngoài, fake sử này là những số thực dương.

Bước 6

Tìm những đỉnh.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 6.1

Có thể lần đỉnh thứ nhất của một elip bằng phương pháp nằm trong nhập .

Bước 6.2

Thay những độ quý hiếm tiếp tục biết của , , và nhập công thức.

Bước 6.3

Bước 6.4

The second vertex of an ellipse can be found by subtracting from .

Bước 6.5

Thay những độ quý hiếm tiếp tục biết của , , và nhập công thức.

Bước 6.6

Bước 6.7

Bước 7

Tìm tiêu xài điểm.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 7.1

Tiêu điểm thứ nhất của một hình elip rất có thể tìm kiếm được bằng phương pháp nằm trong nhập .

Bước 7.2

Thay những độ quý hiếm tiếp tục biết của , , và nhập công thức.

Bước 7.3

Xem thêm:

Bước 7.4

Có thể lần tiêu xài điểm loại nhì của một hình elip bằng phương pháp trừ kể từ .

Bước 7.5

Thay những độ quý hiếm tiếp tục biết của , , và nhập công thức.

Bước 7.6

Bước 7.7

Elip sở hữu nhì tiêu xài điểm.

:

:

Bước 8

Tìm tâm sai.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 8.1

Tìm tâm sai vị công thức sau.

Bước 8.2

Thay độ quý hiếm của và nhập công thức.

Bước 8.3

Rút gọn gàng.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 8.3.1

Rút gọn gàng tử số.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 8.3.1.1

Bước 8.3.1.2

Áp dụng quy tắc tích số mang lại .

Bước 8.3.1.3

Bước 8.3.1.4

Viết lại ở dạng .

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 8.3.1.4.1

Sử dụng nhằm ghi chép lại ở dạng .

Bước 8.3.1.4.2

Áp dụng quy tắc lũy quá và nhân những số nón cùng nhau, .

Bước 8.3.1.4.3

Bước 8.3.1.4.4

Triệt tiêu xài quá số công cộng .

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 8.3.1.4.4.1

Triệt tiêu xài quá số công cộng.

Bước 8.3.1.4.4.2

Bước 8.3.1.4.5

Bước 8.3.1.5

Nhân .

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 8.3.1.5.1

Bước 8.3.1.5.2

Bước 8.3.1.6

Bước 8.3.1.7

Bước 8.3.1.8

Đưa những số hạng bên dưới vệt căn ra bên ngoài, fake sử này là những số thực dương.

Bước 8.3.2

Triệt tiêu xài quá số công cộng của và .

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 8.3.2.1

Bước 8.3.2.2

Triệt tiêu xài những quá số công cộng.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 8.3.2.2.1

Bước 8.3.2.2.2

Triệt tiêu xài quá số công cộng.

Bước 8.3.2.2.3

Bước 9

Những độ quý hiếm này đại diện thay mặt cho những độ quý hiếm cần thiết mang lại việc vẽ loại thị và phân tách một hình elip.

Tâm:

:

:

Xem thêm: Giá trị nguyên bản

:

:

Tâm sai: