Một hình chữ nhật có chiều dài là x (cm), chiều dài hơn chiều rộng 3(cm). Diện tích hình chữ nhật là 4 (cm^2). Phương trình ẩn x là: - Hoang Viet

 • Cho tam giác ABC sở hữu 3 góc đều nhọn , đàng cao BH,CK. Gọi D và E theo lần lượt là hình chiếu của B và C. Trên đường thẳng liền mạch HK , M là trung điểm của BC: Chứng minh tứ giác BDEC là hình thang vuông.

  Lm hộ em nhé

  Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài là x (cm), chiều dài hơn chiều rộng 3(cm). Diện tích hình chữ nhật là 4 (cm^2). Phương trình ẩn x là: - Hoang Viet

  22/11/2022 |   0 Trả lời

 • Hình bình hành ABCD sở hữu góc A = 60 . lấy E nằm trong AD và F nằm trong CD sao cho tới DE = CF. gọi K là vấn đề đối xứng với F qua loa BC . minh chứng EK // AB

  Hình bình hành ABCD sở hữu góc A = 60 . lấy E nằm trong AD và F nằm trong CD sao cho tới DE = CF. gọi K là vấn đề đối xứng với F qua loa BC . minh chứng EK // AB

  25/11/2022 |   0 Trả lời

 • Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử: (7+27x+9x^2+x^3 )

   phân tích nhiều thức trở thành nhân tử:
  27+27x+9x^2+x^3 
  x^2-5x-y^2+5y
  4x^2-12x+9-y^2

  29/11/2022 |   0 Trả lời

 • ADMICRO

  cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, đàng cao AD. O là trung điểm AC. E đối xứng với B qua loa O

  cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, đàng cao AD. O là trung điểm AC. E đối xứng với B qua loa O
  a) hội chứng minh: AECD là hình chữ nhật
  b) gọi I là trung điểm AD. minh chứng I là trung điểm BE 
  c) cho tới AB=10cm, BC=12cm. Tính diện tích S tam giác OAD 
  d) đường thẳng liền mạch OI cơ hội AB bên trên K. dò la ĐK của tam giác ABC nhằm tứ giác AEDK là hình thang cân

  30/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm GTLN:

  Tìm GTLN:

  1) A= -x^2+4x+4

  2) B= -x^2+6x-1

  3) C= -2x^2+4x-5

  4) D= -2x^2+8x-2

  5) E= -3x^2+6x-2

  6) F= -3x^2+2x-1

  30/11/2022 |   0 Trả lời

 • cho tứ giác abcd sở hữu e,f,g,h là trung điểm ab,ac,cd,ad. dò la ĐK của tứ giác abcd nhằm efgh là a,hinh chữ nhật b, hình thoi c, hình vuông

  cho tứ giác abcd sở hữu e,f,g,h là trung điểm ab,ac,cd,ad. dò la ĐK của tứ giác abcd nhằm efgh là a,hinh chữ nhật b, hình thoi c, hình vuông vắn. vẽ hình ghi chép fake thiết, tóm lại trước mới nhất giải

  02/12/2022 |   0 Trả lời

 • (3x-1)-2x(4x-3)=5

  (3x-1)-2x(4x-3)=5

  07/12/2022 |   0 Trả lời

 • Toán 8 , dò la x

  tìm x : (x – 5)^2 = 4x^2 

  b) 7x^2 – 16x = 2x^3 – 56

  c) – 4x^2 + 28x = 0

  d) x(x + 6) -7x -42 = 0

  e) (x - 4)^2 – 36 = 0

  f) 3x^2 + 5y – 3xy – 5x

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • giải phương trình

  \({\left( {x + 5} \right)^2} + {\left( {x - 2} \right)^2} = 2\left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)\)

  09/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A đàng cao AH gọi M là trung điểm AC,E đối xứng với H qua loa M. Chứng minh AECH là hình chữ nhật.

  cho tam giác ABC cân nặng bên trên A đàng cao AH gọi M là trung điểm AC,E đối xứng với H qua loa M.

  a)chứng minh AECH là hình chữ nhật

  b)ABHE là hình gì? Vì sao?

  c)tính AECHbiết BC=12cm,AH=8cm

  d)tam giác ABC cần thiết thêm thắt ĐK gì nhằm tứ giác ABHE là hình vuông

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Thực hiện tại luật lệ tính: 5x(3x-2)

  13/12/2022 |   2 Trả lời

 • Cho Tam giác ABC cân nặng bên trên A, gọi D, E, F theo lần lượt là t/đ của AB, AC, BC. Chứng minh tứ giác DECF là hình bình hành.

  Cho Tam giác ABC cân nặng bên trên A, gọi D,E,F theo lần lượt là t/đ của AB,AC,BC 

  a.C/m  t/g DECF là hbh  

  b.Gọi K là vấn đề đối xứng của F qua loa E. C/m t/g AKCF là hcn

  c. Gọi H là vấn đề đối xứng của A qua loa K. Vẽ AI vuông góc với CH bên trên I. Tính số đo KIF  

  Xem thêm: Bệnh viện 103 có tốt không? • Hello Bacsi

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x biết: ((x-3)^2-(x-1)(x+1)=10)

  (x-3)^2-(x-1)(x+1)=10

  16/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x biết: ({x^{2;}} - 4 = 3{left( {x - 2} ight)^2})

  16/12/2022 |   1 Trả lời

 • Thực hiện tại luật lệ tính: ((3x + 4{x^2} - 2)( - {x^2} + 1))

  Bài 1: Thực hiện tại luật lệ tính:

  a, (3x+4x2-2)(-x2+1)

  b,(x+2)(x-1)-x(x+3)

  c,(x+3)(x2+3x-5)

  d,(2x-1)(3x+2)(3-x)

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức : (P = {x^4} + {x^2} - 6x + 9)

  a) Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức : P= x4 + x2 - 6x+9

  b) minh chứng rằng n2+11n+39 ko phân chia không còn cho tới 49 với từng số tự động nhiên n

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho ABC, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC. Gọi K là vấn đề đối xứng với M qua loa I. Chứng minh: Tứ giác ABMK là hình bình hành.

  Cho ABC, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của  AC.  Gọi K là vấn đề đối xứng với M qua loa I

  .          a.Chứng minh : Tứ giác ABMK là hình bình hành.

  b.Tìm ĐK của tam giác ABC  nhằm AMCK là hình thoi.

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng trung tuyến AM. Gọi O là trung điểm của AC, N là vấn đề đối xứng với M qua loa O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình thoi.

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng trung tuyến AM. Gọi O là trung điểm của AC, N là vấn đề đối xứng với M qua loa O
  a) Chứng minh tứ giác AMCN là hình thoi
  b)Cho AB= 14cm, AC= 8cm, Tính diện tích S tâm giác COM
  c) Tam giác ABC caand ĐK gì thì tứ giác AMCN là hình vuông?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh toán hình

  Cho hình bình hành ABCD sở hữu AB=2BC.Gọi M và N theo lần lượt theo đòi trật tự là trung điểm của AB và CD

  a/ Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành 

  b/ tứ giác AMND là hình gì 

  c/ gọi I là phó điểm của AN và DM, K là phó điểm của BN và CM. Chứng minh tứ giác MKNI là hình chữ nhật 
  d/hình bình hành ABCD nhận thêm ĐK gì nhằm tứ giác MKNI là hình vuông

   

  28/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính GTNN của: (frac{{({x^2} + 2x + 3)}}{{({x^2} + 2x + 7)}})

  Tính GTNN của: (x2+2x+3)​/(x2+2x+7)​

  28/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, biết rằng: ((x+2) ^2-(x-2)(x+2) = 0)

  tìm x, biết rằng:(x+2) ^2-(x-2)(x+2) =0

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Giải phương trình: x³ – 2x²y + xy² – x

  x³ – 2x²y + xy² – x

  01/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho hình thoi ABCD, O là phó điểm hai tuyến phố chéo cánh. Vẽ đường thẳng liền mạch qua loa B và tuy vậy song với AC, vẽ đường thẳng liền mạch qua loa C và tuy vậy song với BD, hai tuyến phố trực tiếp bại liệt hạn chế nhau bên trên K. Tứ giác OBKC là hình gì? Vì sao?

  Bài 4: Cho hình thoi ABCD, O là phó điểm hai tuyến phố chéo cánh. Vẽ đường thẳng liền mạch qua loa B và tuy vậy song với AC, vẽ đường thẳng liền mạch qua loa C và tuy vậy song với BD, hai tuyến phố trực tiếp bại liệt hạn chế nhau bên trên K.                       

             a) Tứ giác OBKC là hình gì? Vì sao?       

             b) Chứng minh: AB = OK.

             c) Tìm ĐK của tứ giác ABCD nhằm tứ giác OBKC là hình vuông vắn.

  hép miii

  03/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho đàng tròn trặn tâm O nửa đường kính R và một điểm A ở ngoài đàng tròn trặn. Qua a kẻ tiếp tuyến AB với đàng tròn trặn (B là tiếp điểm ). Tia Ax nằm trong lòng AB và AO hạn chế đàng tròn trặn O,R bên trên 2 điểm C và D (C nằm trong lòng A và D ). Gọi M là trung điểm của thừng CD, kẻ BH vuông góc với AO bên trên H. Tính OH.

  Toán 7 oki nhé gom zới help

  03/01/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: Giới thiệu Việt Nam – Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

 • Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử: ( - {x^2} + 4x - 4)

   Kết ngược phân tách nhiều thức -x2 + 4x - 4 là 

  04/01/2023 |   1 Trả lời

BÀI VIẾT NỔI BẬT