Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=cos2x

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BIẾN ĐỔI VỀ DẠNG CƠ BẢN

  • Biết F(x) là một trong những nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=1/x-1 và F(2)=1 tính F(3)
  • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số 1/(4-x^2)dx
  • Nguyên hàm sin2xdx=-cos2x/2+C
  • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=(x^2+1)^2dx
  • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=x^2-3x+1/x
  • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=x^2-2x+1
  • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=1/(2x+1)
  • Công thức tính nguyên vẹn hàm nào là sau đấy là công thức sai dx/x=lnx+C
  • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=(2x^4+3)/x^2
  • Tìm F(x) biết F(x) là một trong những nguyên vẹn hàm cuả hàm số f(x)=(2x+3)/x^2 (x không giống 0) hiểu được F(1)=1