Nguyên hàm lượng giác: Công thức tính và bài tập - VUIHOC

Nguyên dung lượng giác là phần kỹ năng và kiến thức cần thiết vô lịch trình toán trung học phổ thông. Trong số đó, những công thức vẹn toàn dung lượng giác khá phức tạp. Vì vậy, nhằm thực hiện bài xích tập luyện thì những em cần thiết ghi lưu giữ và biết phương pháp áp dụng công thức. Cùng VUIHOC điểm lại những công thức và bài xích tập luyện vẹn toàn dung lượng giác qua chuyện nội dung bài viết tại đây.

1. Bảng công thức tính vẹn toàn dung lượng giác khá đầy đủ nhất

Bảng công thức vẹn toàn hàm của hàm con số giác là kỹ năng và kiến thức vô nằm trong cần thiết lúc học lịch trình toán 12, đặc biệt quan trọng vô phần giải tích. Dưới đấy là toàn cỗ những công thức vẹn toàn dung lượng giác cơ bạn dạng nhất được những em vận dụng nhiều vô quy trình thực hiện bài xích tập luyện. 

Bạn đang xem: Nguyên hàm lượng giác: Công thức tính và bài tập - VUIHOC

Bảng công thức vẹn toàn dung lượng giác

2. Các dạng vẹn toàn dung lượng giác cơ bản

Dạng 1: Nguyên hàm của $I = sin^{m}xcos^{n}xdx$

 • Trường phù hợp 1: Nếu m = 2k + 1 $\Rightarrow I = \int sin^{2k}xcos^{n}x.sinxdx$

$= - \int (1-cos^{2}x)^{k} . cos^{n}xd (cosx) \Rightarrow$ Đặt $t = cosx$

 • Trường phù hợp 2: Nếu n = 2k+1 $\Rightarrow$ Đặt $t = sinx$

 • Trường phù hợp 3: Nếu m,n đều chẵn tớ người sử dụng công thức hạ bậc

Lưu ý: Đối với vẹn toàn hàm chỉ chứa chấp sinx và cosx dạng.

 • I = ∫f(sinx) cosxdx =  ∫f(sinx)d(sinx) → Đặt t = sinx

 • I = ∫f(cosx) sinxdx = −∫f(cosx) d(cosx) → Đặt t = cosx

Dạng 2: Nguyên hàm $I= \int \frac{dx}{sin^{m}x.cos^{n}x} = \frac{sin^{2}x.cos^{n}x}{sin^{m}x.cos^{n}x} ....$

 • Trường phù hợp 1: 

Nếu m= 2k+ 1 $I= \int \frac{sinxdx}{sin^{2k+2}x}.cos^{n}x = - \int \frac{d(cosx)}{(1 - cos^{2}x)^{k+1}} . cos^{n}x$

Khi cơ tớ đặt: $t= cosx$

 • Trường phù hợp 2: Nếu n= 2k+ 1 → Đặt $t= sinx$

 • Trường phù hợp 3: Nếu m,n đều chẵn tớ có: $\frac{dx}{sin^{m}x} . cos^{n}x = \frac{sin^{2}x.cos^{n}x}{sin^{m}x.cos^{n}x}$

Dạng 3: Nguyên dung lượng giác của hàm tanx và cotx

Các vẹn toàn hàm chứa chấp $tanx$ hoặc $cotx$ tớ thông thường người sử dụng những hằng đẳng thức

$\frac{1}{sin^{2}x} = 1+ cos^{2}x ; \frac{1}{cos^{2}x = 1+tan^{2}}x$ 

Nguyên hàm tuy nhiên khuôn là quý phái bậc 2 với $sinx$ và $cotx$

$Asin^{2}x + Bsinx.cosx + Ccos^{2}x$ thì tớ phân chia cả tử và khuôn mang lại $cos^{2}x$

Dạng 4: Nguyên hàm dùng công thức chuyển đổi tích trở nên tổng

$\int cosax . cosbxdx = \frac{1}{2}\int [cos(a+b)x + cos(a-b)x]dx$

$\int sinax . sinbxdx = \frac{-1}{2}$

$\int [cos(a+b)x-cos(a-b)x]dx$

$\int sinax.cosbxdx= \frac{1}{2} \int [sin(a+b)x+sin(a-b)x]dx$

$\int cosax.sinbxdx = \frac{1}{2} \int [sin(a+b)x - sin(a - b)x]dx$

Dạng 5: Nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{asinx + bcosx + c}$

Ta có: $\int \frac{dx}{msin^{2}\frac{x}{2}+nsin\frac{x}{2}cos\frac{x}{2}+pcos^{x}\frac{x}{2}} = \int \frac{dx}{cos^{2}\frac{x}{2}(mtan^{2}\frac{x}{2}+ntan\frac{x}{2}+p)} \overset{t=tan\frac{x}{2}}{\rightarrow} I= \int \frac{dt}{mt^{2}+nt+p}$

Các em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cỗ tư liệu độc quyền của VUIHOC tổ hợp kỹ năng và kiến thức và cách thức giải từng dạng bài xích tập luyện Toán trung học phổ thông Quốc Gia


3. Một số bài xích tập luyện vẹn toàn dung lượng giác và cách thức giải

Câu 1:  Nguyên hàm của hàm số: hắn = 7sinx?

A. 7sinx + C.

B. 7cosx + C.

C. –7cosx + C.

D. Tất cả sai.

Giải

Ta có: ∫7sinx dx = 7∫sinx dx = -7cosx + C.

Chọn C.

Câu 2: Nguyên hàm của hàm số: hắn = 6sinx + 8cosx là:

A. –6cosx - 8sinx + C.

B. 6cosx + 8sinx + C.

C. –6cosx + 8sinx + C.

D. 6cosx - 8sinx + C

Giải

Ta có:

∫(6sinx + 8cosx)dx = 6∫sinx dx + 8∫cosx dx = -6cosx + 8sinx + C.

Chọn C.

Câu 3: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số hắn = 8sinx - 8cosx

A. 8cosx - 8sinx.

B. -8cosx - 8sinx.

C. 8cosx + 8sinx.

D. Tất cả sai.

Giải

Ta có: ∫(8sinx - 8cosx)dx = 8∫sinx dx - 8∫cosx dx = -8cosx – 8sinx

Chọn B.

Câu 4: Tính: I = ∫sin⁡(x2 - x + 1).(2x - 1) dx

A. cos⁡(x2 - x + 1) + c.

B. -2 cos⁡(x2 - x + 1) + c.

C. -1/2 . cos⁡(x2 - x + 1).

D. -cos⁡(x2 - x + 1).

Giải

Ta có: sin⁡(x2 - x + 1).(2x - 1)dx = sin⁡(x2 - x + 1).(x2 - x + 1)' dx

= sin⁡(x2 - x + 1).d(x2 - x + 1)

Đặt u = x2 - x + 1 tớ được:

⇒ I = ∫sin⁡(x2 - x + 1).(2x - 1) dx = ∫sin⁡(x2 - x + 1).d(x2 - x + 1)

I = ∫sinudu = -cosu + C = -cos⁡(x2 - x + 1) + c

Chọn D.

Câu 5:

Tính Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác 

A. 3ln|cosx + 2| - ln⁡|cosx + 1| + c

B. -3ln|cosx + 2| - ln⁡|cosx + 1| + c

C. 4ln|cosx + 2| + 2ln⁡|cosx + 1| + c

D. 2ln|cosx + 2| - 3ln⁡|cosx + 1| + c

Giải:

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 6: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số hắn = x + tan2x

 Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Giải:

Ta có 

 Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Xem thêm:

Câu 7: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số hắn = sin7x - 7cos2x + lne

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Đăng ký ngay lập tức sẽ được những thầy cô tổ hợp kỹ năng và kiến thức và thiết kế trong suốt lộ trình ôn đua trung học phổ thông sớm ngay lập tức kể từ bây giờ

Câu 8: Nguyên hàm của hàm số

y = 2cos6x - 3sin4x đem dạng F(x) = a.sin6x + b.cos4x. Tính 3a + 4b?

A. –4

B. 4

C. 2

D. -2

Giải:

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 9: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Giải:

Ta có:

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 10: Tìm vẹn toàn hàm sau: $I = \int \frac{2dx}{\sqrt{3}sinx+cosx}$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 11: Tính vẹn toàn hàm sau: $J= \int\frac{dx}{{cos2x}- \sqrt{3}sin2x}$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 12: Tìm vẹn toàn hàm sau $I= \int\frac{dx}{3cosx + 5sinx +3}$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 13: Tính vẹn toàn hàm sau $I= \int\frac{dx}{sin^{2}x + 2sinxcosx 2cos^{2}x}$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 14: Tính vẹn toàn hàm sau  $I= \int \frac{4sinx+ 3cosx}{sinx+ 2cosx}$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Bài 15: Tìm vẹn toàn hàm $J= \int\frac{3 cosx- 2 sinx}{cosx-4sinx}dx$

Giải:

Ta thăm dò A,B sao cho 

3 cosx- 2 sinx= A(cosx- 4sinx) + B(-sinx-4cosx

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 16: Tính vẹn toàn hàm của $I=\int\frac{8cosx}{(\sqrt{3} sinx + cosx)^{2}}dx$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 17: Tính vẹn toàn hàm $I=\int\frac{8sinx+cosx+5}{(2sinx-cosx+1)}$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 18: Tính vẹn toàn hàm  $I= \int cos3xcos4xdx$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 19: Tính vẹn toàn hàm sau $I=\int (sin^{3}x cos3x+cos^{3}xsin3x)dx$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 20: Tính vẹn toàn hàm sau $I= \int \frac{dx}{sinxcos^{3}x}$

 Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 21: Tính vẹn toàn hàm $\int \frac{sin3x. sin4x}{tanx + tan2x}$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 22: Tính vẹn toàn hàm $\int \frac{dx}{sin^{3}x}$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 23: Tính vẹn toàn hàm $I= \int \frac{dx}{sinx sin(x+\frac{π}{6})}$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 24: Tính vẹn toàn hàm của 

$I= \int tanx.tan(\frac{\pi}{3}-x)tan (\frac{\pi}{3}+x)dx $

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Câu 25: Tính vẹn toàn hàm của $I= \int \frac{dx}{sinx(x+\frac{\pi}{6})+cos(x+\frac{\pi}{12})}$

Giải

Bài tập luyện vẹn toàn dung lượng giác

Để hiểu sâu sắc rộng lớn và thạo rộng lớn vô thao tác giải những bài xích tập luyện vẹn toàn hàm cơ bạn dạng vận dụng giải bài xích tập luyện vẹn toàn hàm tích phân, những em nằm trong VUIHOC theo đòi dõi bài xích giảng sau đây của thầy Thành Đức Trung nhé!

PAS ĐGNL VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa ôn đua Đánh Giá năng lượng online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Học tương tác thẳng với thầy cô  

⭐ Lộ trình bám sát cấu hình đề đua, đáp ứng đạt 100+ đua ĐGNL ĐHQGHN

⭐ Thi demo free hưởng thụ như đua thật  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Phân lớp theo đòi học tập lực và trình độ

⭐ Đội ngũ gia sư tương hỗ 24/7 cho tới khi thi

Đăng ký học tập demo free ngay!!!

Xem thêm: Hướng dẫn công thức tính khối lượng bình tăng dễ hiểu và áp dụng

Sau nội dung bài viết này, kỳ vọng những em đang được tóm cứng cáp được toàn cỗ lý thuyết, công thức về vẹn toàn dung lượng giác, kể từ cơ áp dụng hiệu suất cao vô bài xích tập luyện. Để được thêm nhiều kỹ năng và kiến thức và những dạng toán hoặc, những em hoàn toàn có thể truy vấn ngay lập tức Vuihoc.vn nhằm ĐK thông tin tài khoản hoặc contact trung tâm tương hỗ để sở hữu được kỹ năng và kiến thức rất tốt sẵn sàng mang lại kỳ đua ĐH sắp tới đây nhé!

>> Xem thêm:

 • Tích phân là gì? Phương pháp tính và những dạng toán cơ bản
 • Công thức vẹn toàn hàm Inx và cơ hội giải những dạng bài xích tập
 • Công thức tính vẹn toàn hàm từng phần và bài xích tập luyện đem đáp án
 • Công thức lượng giác